Muhasebe Sgk

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan;

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO:9)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik olarak 21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 ve 28 inci maddeleri ile yapılan değişikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Düzenleme

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 7346 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bazı ibare değişiklikleri yapılmış ve aynı fıkranın altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

 • 7346 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında bazı ibare değişiklikleri yapılmış ve aynı fıkranın dokuzuncu ve onuncu cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

 • 7346 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikler 12/10/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ar-Ge veya tasarım merkezi ile bölge dışında geçirilen sürelerde gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması

MADDE 3 – (1) Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu merkezler veya bölgeler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanına, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda, yüzde yetmiş beşe kadar artırma veya tekrar kanuni oranına kadar indirme yetkisi verilmiştir.

 • 17/10/2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16/10/2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
 • Yüzde elli oranının geçerli olduğu dönemlerde Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Örnek 1: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan Ar-Ge personeli (A), 2022 yılı Mart ayında haftalık 45, aylık 180 saat olan çalışma süresinin yarısını (aylık 90 saatini) merkez veya bölge içinde, diğer yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu durumda, (A)’ya ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

 • Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak geçirmiş olması durumunda, bu personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Bu personelin merkez veya bölge içi çalışması nedeniyle, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında geçirmiş olan diğer bir Ar-Ge, tasarım veya destek personeline ödenen ücretin tamamı da teşvike konu edilebilecektir.

Örnek 2: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan Ar-Ge personeli (B), 2022 yılı Nisan ayında haftalık 45, aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde, Ar-Ge personeli (C) ise çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu durumda, (B)’ye ödenen ücretin tamamı ile bu personelin çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez veya bölge dışında çalışmış olan (C)’nin ücretinin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

 • Yüzde elli oran uygulaması, merkez veya bölge içinde çalışılan süreye isabet eden süre kadar merkez veya bölge dışında gerçekleştirilen çalışma sürelerini de teşvik kapsamına almaktadır.

Örnek 3: Teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan Ar-Ge personeli (Ç), 2022 yılı Nisan ayında aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını bölge içinde, Ar-Ge personeli (D) ve (E) ise çalışma süresinin aylık 45 saatini bölge içinde kalan 135 saatini ise bölge dışında çalışarak geçirmiştir.

Bu örnekte 3 personelin bölge içinde gerçekleştirdiği toplam çalışma süresi (180+45+45=) 270 saattir. Bu durumda 270 saatlik bölge içi çalışmasına karşılık 270 saatlik bölge dışında gerçekleştirilecek çalışma teşvik kapsamında olacaktır. Böylece (D) ve (E)’nin bölge dışında gerçekleştirdiği çalışma süreleri toplamı olan (135+135=) 270 saatin tamamı teşvik kapsamında değerlendirileceğinden bölgede çalışan 3 personelin teşvikten tam faydalanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 • Tam zamanlı olarak merkezde çalışan bir personelin, hak kazanılmış hafta tatili veya hafta sonları çalışılmayan işletmelerde hafta sonları ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması durumunda da bu personelin bu süreler dahil çalışma süresinin tamamını merkezde geçirdiği kabul edilecektir.

Örnek 4: Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan Ar-Ge personeli (F), 2022 yılı Mayıs ayında üç hafta, resmi tatil günleri hariç haftada beş gün ve günlük 9 saat çalışmıştır. Mayıs ayında; 2, 3, 4 ve 19 Mayıs resmi tatil günlerinde çalışmamış ve bir hafta da yıllık izin kullanmıştır.

Bu durumda, (F)’nin çalışma süresinin tamamını merkezde geçirmiş olduğu kabul edilecek ve (F)’ye ödenen ücretin tamamı ile bu personelin çalışma süresinin tamamını merkezde geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde merkez dışında çalışmış olan bir personelin ücretinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

 • 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında;
 • Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile bölge alanı dışında gerçekleştirilmesi uygun bulunan zorunlu faaliyetlere ilişkin süreler,
 • Ar-Ge ve tasarım personelinden Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez veya bölge dışında geçirdiği süreler (aylık ders saati kadar),
 • Ar-Ge ve yenilik alanında haftalık 8 saati aşmamak kaydıyla ders verilmesi ve mentorluk yapılması suretiyle merkez dışında geçirilen süreler,

teşvik kapsamında olmakla birlikte, merkez ve bölge dışında çalışılan %50’lik sürenin hesabında bu süreler merkezde veya bölgede geçirilen süre olarak kabul edilmeyecektir.

Örnek 5: Ar-Ge merkezinde çalışan Ar-Ge personeli (G), 2022 yılı Haziran ayında 115 saat merkez içinde ve proje kapsamında, Ar-Ge merkezi yönetiminin onayıyla Ar-Ge merkezi dışında 33 saat çalışmıştır. Haftalık 8 saati geçmemek üzere üniversitede 32 saat ders vermiştir.

Bu durumda, (G)’nin Haziran ayında fiilen merkezde 115 saat ve merkez dışında teşvik kapsamında 65 saat çalıştığı kabul edilecek ve (G)’ye ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Yine, (G)’nin 115 saat bölge içi çalışması karşılığı çalışma süresinin tamamını merkez dışında geçiren veya merkez içinde çalışma süresi eksiği bulunan bir personelin 115 saate isabet eden ücreti teşvike konu edilebilecektir.

 • Teşvik aylık bazda uygulandığından merkez veya bölge içinde ve dışında geçirilen sürelerin hesabında haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde aylık çalışma süreleri dikkate alınacaktır. Aylar itibarıyla teşvik kapsamındaki ücret tutarları ve ücretleri teşvike konu edilen personel değişebilir. Merkezde veya bölgede çalışan personelin Ar-Ge, tasarım veya destek personeli olması, merkez veya bölge içinde veya dışında çalışılan sürenin veya merkezde veya bölgede çalışan personel sayısının hesabını etkilemeyecektir.

Örnek 6: Ar-Ge merkezi veya teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan Ar-Ge personeli (H), 2022 yılı Ekim ayında; birinci hafta 20 saat merkez veya bölge içinde, 25 saat merkez veya bölge dışında, ikinci hafta 25 saat merkez veya bölge içinde, 20 saat merkez veya bölge dışında, üçüncü hafta 45 saat merkez veya bölge içinde, dördüncü hafta ise 45 saat merkez veya bölge dışında çalışmıştır.

Bu durumda, (H), aylık çalışma süresinin yarısını (20+25+45=) (90 saat) merkezde veya bölgede çalışarak geçirmiş olması nedeniyle, (H)’ye ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin her birinin çalışma süresinin yarısını merkezde veya bölgede geçirmesi veya toplam personelin yarısının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede geçirmesi durumlarında, tüm personele ödenen ücretler teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Örnek 7: İşveren (I)’nın Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 30 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır.

Bu personelin her biri aylık 180 saat olan çalışma süresinin yarısını (90 saat) merkez veya bölge içerisinde kalan yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmektedir.

Bu durumda, 30 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilecektir.

Örnek 8: İşveren (İ)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 40 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır. Bu personelin 20’si aylık 180 saat merkez veya bölge içerisinde, diğer 20’si ise 180 saat merkez veya bölge dışında çalışmaktadır.

Bu durumda, 40 personelin ücretlerinin tamamı için teşvikten faydalanılabilecektir.

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personeli tarafından toplamda merkezde veya bölgede çalışılması gereken sürenin yarısının merkezde veya bölgede çalışılarak geçirilmesi durumunda, hangi personelin ne kadar süre çalıştığına bakılmaksızın tüm personele ödenen ücretlerin teşvik kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Örnek 9: İşveren (J)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 20 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır. Bu personelin 5’i aylık 180 saat, 5’i aylık 120 saat, 5’i aylık 60 saat merkez ve bölge içinde kalan sürelerini merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmekte, diğer 5’i ise aylık 180 saat merkez veya bölge dışında çalışmaktadır.

Teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 20 personelin aylık toplam çalışma süresi olan (20×180=) 3.600 saatin, yarısının (1.800) saatinin merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Toplamda Ar-Ge merkezinde veya bölgedeki şubede 1.800 saat çalışıldığından 20 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.

TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE TEŞVİKTEN FAYDALANMA
  Personel sayısı Çalışma süresi (Kişi) (Aylık) Çalışma süresi (Toplam) Meıkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylfc) Merkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylık) Meıkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı çalışmadan teşvike konu edilecek süre* Teşvikten faydalanacak personel sayısı** Teşvikten faydalanacak ücret**
  (a) (b) (c) (axb) (d) (e) (axd) (f> (g) (axf) (h) (ı) (i)
  kişi saat saat ’ saat saat saat saat saat kişi tam/saat
  5 180 900 180 900 0 0 0 5 Tam
  5 180 900 120 600 60 300 300 5 Tam
  5 180 900 60 300 120 600 600 5 Tam
  5 180 900 0 0 180 900 900 5 Tam
TOPLAM 20 720 3.600 360 1.800 360 1.800 1.800 20  
* Merkez veya bölge içinde çalışılan süre (900+600+300=) 1.800 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan sürenin de 1.800 saati teşvike konu edilebilecek ve merkez veya bölgede en fazla çalışan personelden başlamak üzere ücretleri teşvike konu edilecek personel belirlenecektir.
B *20 personel için teşvikten tam olarak Haydalanılabilecektir.

 

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak ve merkez veya bölgede çalışan personele öncelik verilmek suretiyle, ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.

Örnek 10: İşveren (K)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 50 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır.

Bu personelden; 10 personel aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde, 10 personel, aylık çalışma süresinin yarısı olan 90 saati merkez veya bölge içinde, kalan yarısını merkez veya bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında, çalışarak geçirmektedir.

Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 50 personelin, yarısının aylık 180 saat merkez veya bölge içinde çalışması veya aylık toplam çalışma süresi olan (50×180=) 9.000 saatin, yarısının (4.500 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 2.700 saat olduğundan, teşvikten faydalanabilecek personel ve teşvike konu ücret tutarları merkez veya bölge içi çalışması bulunan personele öncelik verilerek aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE TEŞVİKTEN FAYDALANMA
  Personel sayısı Çalışma süresi (Kişi) (Aylık) Çalışma süresi (Toplam) Meıkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylfc) Merkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylık) Meıkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı çalışmadan teşvike konu edilecek süre* Teşvikten faydalanacak personel sayısı** Teşvikten faydalanacak ücret**
  (a) (b) (c)

(axb)

(d) (e)

(axd)

(f) (g) (axf) (h) (ı) (i)
  kişi saat saat saat saat saat saat saat kişi tam/saat
  10 180 1.800 180 1.800 0 0 0 10 Tam
  10 180 1.800 90 900 90 900 900 10 Tam
  30 180 5.400 0 0 180 5.400 1.800 10 Tam
TOPLAM 50 540 9.000 270 2.700 270 6.300 2.700 30  
* Merkez veya bölge içinde çalışılan süre (1.800+900=) 2.700 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan sürenin de 2.700 saati teşvike konu edilebilecek ve merkez veya bölgede en fazla çalışan personelden başlamak üzere ücretleri teşvike konu edilecek personel belirlenecektir.
** Aylık çalışma süresinin tamamını (180 saat) merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 10 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Aylık çalışma süresinin yarısını (90 saat) merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 10 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Merkez veya bölge dışında çalışan 30 personelden10’unun ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecek, kalan 20 personelin ise ücretleri teşvike konu edilemeyecektir. Teşvik uygulanacak 10 personel işverence belirlenecektir.

 

Örnek 11: İşveren (L)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 100 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır. Bu personelden; 30 personel aylık 180 saat olan çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde, 20 personel, aylık çalışma süresinin yarısı olan 90 saati merkez veya bölge içinde kalan yarısını merkez veya bölge dışında, 10 personel, aylık çalışma süresinin 60 saatini merkez veya bölge içinde kalan 120 saatini merkez veya bölge dışında, 10 personel, aylık çalışma süresinin 30 saatini merkez veya bölge içinde kalan 150 saatini merkez veya bölge dışında, diğer 30 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında, çalışarak geçirmektedir.

Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 100 personelin aylık toplam çalışma süresi olan (100×180=)18.000 saatin, yarısının (9.000 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 8.100 saat olduğundan, teşvikten faydalanabilecek personel ve teşvike konu ücret tutarları merkez veya bölge içi çalışması bulunan personele öncelik verilerek aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE TEŞVİKTEN FAYDALANMA
  Personel sayısı Çalışma süresi (Kişi) (Aylık) Çalışma süresi (Toplam) Merkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylık) Merkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylık) Merkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı çalışmadan teşvike konu edilecek süre* Teşvikten faydalanacak personel sayısı** Teşvikten faydalanacak ücret**
  (a) (b) (c)

(axb)

(d) (e) (axd) (f) (g)

(axf)

(h) (ı) (i)
  kişi saat saat saat saat^ saat saat saat kişi tam/saat
  30 180 5.400 180 5.400 0 0 0 30 Tam
  20 180 3.600 90 1.800 90 1.800 1.800 20 Tam
  10 180 1.800 60 600 120 1.200 1.200 10 Tam
  10 180 1.800 30 300 150 1.500 1.500 10 Tam
  30 180 5.400 0 0 180 5.400 3.600 20 Tam
TOPLAM 100 900 18.000 360 8.100 540 9.900 8.100 90  
* Merkez veya bölge içinde çalışılan süre (5.400+1.800+600+300=) 8.100 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan sürenin de 8.100 saati teşvike konu edilebilecek ve merkez veya bölgede en fazla çalışan personelden başlamak üzere ücretleri teşvike konu edilecek personel belirlenecektir.
**Aylık çalışma süresinin tamamını (180 saat) merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 30 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Aylık çalışma süresinin yarısını (90 saat) merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 20 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Aylık çalışma süresinin 60 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 10 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Aylık çalışma süresinin 30 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 10 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Merkez veya bölge dışında çalışan 30 personelden 20’sinin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecek, kalan 10 personelin ise ücretleri teşvike konu edilemeyecektir. Teşvik uygulanacak 20 personel işverence belirlenecektir.

 

Örnek 12: İşveren (M)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 33 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır.

Bu personelden; 10 personel, aylık 180 saat olan çalışma süresinin yarısını (90 saat), 8 personel aylık çalışma süresinin 80 saatini, 5 personel aylık çalışma süresinin 70 saatini, 5 personel aylık çalışma süresinin 50 saatini, merkez veya bölge içinde kalan sürelerini merkez veya bölge dışında çalışarak, diğer 5 personel ise aylık çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında çalışarak, geçirmektedir.

Bu durumda, teşvikten tam olarak faydalanılabilmesi için 33 personelin aylık toplam çalışma süresi olan (33×180=) 5.940 saatin, yarısının (2.970 saat) merkez veya bölge içinde çalışılarak geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, merkez veya bölgede çalışılan toplam süre 2.140 saat olduğundan, teşvikten faydalanabilecek personel ve teşvike konu ücret tutarları merkez veya bölge içi çalışması bulunan personele öncelik verilerek aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİ VE TEŞVİKTEN FAYDALANMA
  Personel sayısı Çalışma süresi (Kişi) (Aylık) Çalışma süresi (Toplam) Merkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylık) Merkez/bölge içi fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Kişi) (Aylık) Merkez/bölge dışı fiili çalışılan süre (Toplam) Merkez/bölge dışı çalışmadan teşvike konu edilecek süre* Teşvikten faydalanacak personel sayısı** Teşvikten faydalanacak ücret**
  (a) (b) (c)

(axb)

(d) (e)

(axd)

(f) (g) (axf) (h) (ı) (i)
  kişi saat saat saat saat saat saat saat kişi tam/saat
  10 180 1.800 90 900 90 900 900 10 Tam
  8 180 1.440 80 640 100 800 800 8 Tam
  4 180 720 70 280 110 440 440 4 Tam
  1 180 180 70 70 110 110 0 1 70 saat
  5 180 900 50 250 130 650 0 5 50 saat
  5 180 900 0 0 180 900 0 0 0
TOPLAM 33 1.080 5.940 360 2.140 720 3.800 2.140 28  
* Merkez veya bölge içinde çalışılan süre (900+640+350+250=) 2.140 saat olduğundan, merkez veya bölge dışında çalışılan sürenin de 2.140 saati teşvike konu edilebilecek ve merkez veya bölgede en fazla çalışan personelden başlamak üzere ücretleri teşvike konu edilecek personel belirlenecektir.
**Aylık çalışma süresinin yansını (90 saat) merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 10 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Aylk çalışma süresinin 80 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 8 personelin ücretlerinin tamamı teşvike konu edilebilecektir.
**Aylık çalışma süresinin 70 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 5 personelin; dördünün ücretlerinin tamamı, birisinin 70 saate isabet eden ücreti teşvike konu edilebilecektir.
**Aylk çalışma süresinin 50 saatini merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren 5 personelin 50 saate isabet eden ücretleri teşvike konu edilebilecektir.
**Merkez veya bölge dışında çalışan 5 personelin ücretleri teşvike konu edilemeyecektir.

 

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Örnek 13: İşveren (N)’nin Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 50 Ar-Ge ve destek personeli çalışmakta olup, bu personelin tamamı merkez veya bölge dışında çalışmaktadır.

Bu durumda, merkez veya bölge içinde çalışılan bir süre olmadığından 50 Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri teşvike konu edilemeyecektir.

 • Teşvikten fazladan faydalanıldığı durumlarda, fazladan faydalanılan teşvik tutarları işverenden vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

Örnek 14: İşveren (O)’nun Ar-Ge merkezinde veya teknoloji geliştirme bölgesindeki şubesinde 120 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır. Bu personelin 60’ının aylık çalışma süresinin (180 saat) tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak geçirdiği dikkate alınarak 120 personelin tamamının ücretleri teşvike konu edilmiştir.

İşveren (O) hakkında yürütülen bir incelemede ilgili dönemde çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge içinde çalışarak geçiren personel sayısının 50 olduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda, merkez veya bölge içinde çalıştığı dikkate alınan ancak, fiilen merkez veya bölgede çalışmamış olan 10 personel ile merkez veya bölge dışında çalışan 10 personel olmak üzere toplam 20 personel için faydalanılan teşvik tutarları işverenden ceza ve faiz uygulanmak suretiyle geri tahsil edilecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 12/10/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/5746/9SeriNolu5746TebTas.pdf

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhasebe SGK, Sosyal Güvenlik ve Finans Alanında Blok Yazılar İçerir. Hiç Bir Kurum ve Kuruluş İle İlgimiz Yoktur.